Diplomagericht – VMBO onderwijs

De afdeling Diplomagericht (DG) bereidt leerlingen voor op het behalen van een regulier diploma. De nadruk ligt hierbij op een brede persoonlijke vorming en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om door te kunnen leren in het vervolgonderwijs. Het uitstroomprofiel Diplomagericht is voor leerlingen waarvan wordt ingeschat dat zij een regulier VMBO-diploma kunnen behalen, maar nog geen overstap kunnen maken naar een reguliere VO-school. We onderscheiden drie leerwegen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Theoretische leerweg

 Drie fasen

Het onderwijs op de afdeling Diplomagericht kent drie fasen:

De brugklasfase

De brugklas is voor leerlingen voor wie de overgang van het SO naar het VSO een te grote stap is. Leerlingen leren dit jaar omgaan met wisselende leerkrachten, huiswerk maken, leren leren en plannen. Ook wordt er gewerkt aan basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en zelfstandig werken om zo de overstap naar het VMBO goed te kunnen maken. Aan het einde van de brugfase wordt er gekeken of de leerling door kan stromen naar het VMBO of een andere vorm van onderwijs.

De onderbouwfase, vmbo 1 en 2

In dit leerjaar maken leerlingen kennis met alle profielen uit het vmbo-onderwijs. Aan het einde van  het tweede leerjaar maken de leerlingen een keuze uit twee profielen die ze in vmbo 2 verdiepend zullen volgen.

De bovenbouwfase, vmbo 3 en 4

Leerlingen met een onderwijsarrangement, kunnen het vmbo afsluiten met een diploma. Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, profieldeel en een keuzedeel.

Samenwerking met symbiosescholen

Voor de verschillende studierichtingen werken we samen met het regulier onderwijs in de vorm van symbiose onderwijs. Hierbij volgen leerlingen de praktijklessen op een reguliere school onder begeleiding van een docent van de Taalbrug. Dit doen we met:

De Rooi Pannen voor het profiel

  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Blariacum college voor het profiel

  • Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Het Vakcollege Eindhoven voor de profielen:

  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en Welzijn (ZW)
  • Economie en Ondernemen (EO)

Het Pleincollege Aloysius/De Roosten voor:

  • de theoretische leerweg.

Arbeids Transitie Centrum

De Taalbrug VSO heeft samen met de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) het ‘Arbeids Transitie Centrum’ (ATC) opgezet. Het doel van het ATC is leerlingen begeleiden bij de overgang van school naar werk. Leerlingen kunnen hier in een gesimuleerde omgeving ervaring opdoen met productie-, licht administratief en facilitair werk. Zo kunnen zij zich voorbereiden op een stage, baan, vervolgopleiding óf dagbesteding. Verder speelt het ATC speelt het centrum een belangrijke rol bij het organiseren van stages, bedrijfsoriëntaties en arbeidsgerelateerde activiteiten. Dit doen we in samenwerking met diverse bedrijven in onze omgeving.