Leerroute Vervolgonderwijs

 

VMBO onderwijs

De afdeling Vervolgonderwijs bereidt leerlingen voor op het behalen van een regulier VMBO-diploma. De nadruk ligt hierbij op een brede persoonlijke vorming en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om door te kunnen leren in het vervolgonderwijs. Het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs is voor leerlingen waarvan wordt ingeschat dat zij een regulier Vmbo-diploma kunnen behalen, maar nog geen overstap kunnen maken naar een reguliere VO-school. De Leerroute Vervolgonderwijs is een speciale vorm van VMBO onderwijs voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Ook leerlingen die vanwege hun speciale onderwijsbehoeften geen diploma kunnen halen, maar wel succesvol door kunnen leren in het MBO via een entree-route worden in de leerroute vervolgonderwijs voorbereid op deze overstap.

 

We onderscheiden vier leerwegen:

 • Leerweg Entree
 • Basisberoepsgerichte leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Theoretische leerweg

De fasen van het onderwijs in de leerroute Vervolgonderwijs:

De brugklasfase

De brugklas is voor leerlingen voor wie de overgang van het SO naar het VSO een te grote stap is. Leerlingen leren dit jaar omgaan met wisselende leerkrachten, huiswerk maken, leren leren en plannen. Ook wordt er gewerkt aan basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en zelfstandig werken om zo de overstap naar het VMBO goed te kunnen maken. Aan het einde van de brugfase wordt er gekeken of de leerling door kan stromen naar het VMBO of een andere vorm van onderwijs.

De onderbouwfase, vmbo 1 en 2

In VMBO 1 maken leerlingen kennis met profielen uit het vmbo-onderwijs.

We bieden in een brede oriëntatie de volgende profielen aan:

Horeca
Zorg& Welzijn
Economie&Ondernemen
Techniek
Media, Vormgeving en ICT

Aan het einde van  vmbo1 maken de leerlingen een keuze uit twee profielen die ze in het volgende jaar verdiepend zullen volgen.

In vmbo 2 bekwamen de leerlingen zich in deze twee profielen en in dit jaar wordt ook de keuze gemaakt in welk profiel de leerling zich verder wil specialiseren in de bovenbouw van onze school of op een reguliere school.

Er kan ook gekozen worden voor de theoretische leerweg, wanneer dat past bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

De bovenbouwfase, vmbo 3 en 4

Leerlingen met een onderwijsarrangement, kunnen het vmbo afsluiten met een diploma. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, profieldelen en soms keuzedelen.

Leerlingen die de theoretische leerweg kiezen krijgen in de bovenbouw een vakkenpakket aangeboden waarmee ze een brede keuze mogelijkheid hebben om verder te leren in vervolgonderwijs (HAVO en MBO)

Leerlingen die de leerweg entree volgen krijgen een aangepast programma van theorie en praktijk die mogelijkheden biedt om drempelloos in te stromen op het MBO niveau 1 of 2

Samenwerking met reguliere vmbo scholen

Voor enkele studierichtingen werken we samen met het regulier onderwijs in de vorm van symbiose onderwijs. Hierbij volgen leerlingen het PTA van de reguliere school én de praktijklessen op de reguliere school onder begeleiding van een docent van de Taalbrug. Deze symbiose samenwerking hebben we met:

De Rooi Pannen voor het profiel:

 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Het Vakcollege Eindhoven voor de profielen:

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Voor de andere studierichtingen werken we samen met het regulier onderwijs in de vorm van extraneii onderwijs. Hierbij volgen leerlingen het PTA van de reguliere school én worden alle lesprogramma’s afgestemd met docenten van de reguliere school. Het hele lesprogramma (theorie en praktijk) vindt plaats op de Taalbrug. Deze extraneii samenwerking hebben we met:

Blariacum college voor het profiel:

 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)

Het Vakcollege Eindhoven voor de profielen:

 • Zorg en Welzijn (ZW)
 • Economie en Ondernemen (EO)

Het Pleincollege Aloysius/De Roosten voor:

 • de theoretische leerweg.

Arbeids Transitie Centrum

De Taalbrug VSO heeft samen met de Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE) het ‘Arbeids Transitie Centrum’ (ATC) opgezet. Het doel van het ATC is leerlingen begeleiden bij de overgang van school naar werk. Leerlingen kunnen hier in een gesimuleerde omgeving ervaring opdoen met productie-, licht administratief en facilitair werk. Zo kunnen zij zich voorbereiden op een stage, baan, vervolgopleiding óf arbeidsmatige dagbesteding. Verder speelt het ATC  een belangrijke rol bij het organiseren van stages, bedrijfsoriëntaties en arbeidsgerelateerde activiteiten. Dit doen we in samenwerking met diverse bedrijven in onze omgeving. Leerlingen van de leerroute vervolgonderwijs kunnen hier ook gebruik van maken.