De Taalbrug VSO

De Taalbrug VSO is een school voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een communicatieve en of auditieve beperking. Dit zijn dove of slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelings-stoornis (TOS) of leerlingen met een vorm van autisme die specifiek leidt tot problemen in de communicatie.

Voorbereiding op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt

Onze school bestaat uit de afdeling Diplomagericht en de afdeling Arbeid & Dagbesteding. De afdeling Diplomagericht richt zich op uitstroom naar vervolgonderwijs met een regulier VMBO-diploma. De afdeling Arbeid en Dagbesteding richt zich op uitstroom naar een Entreeopleiding, de arbeidsmarkt of een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding. Onze Ambulante Dienst biedt ondersteuning aan leerlingen in het voortgezet onderwijs, MBO en HBO.

Taal en communicatie centraal

Voor al onze leerlingen geldt dat het horen, spreken en begrijpen van taal niet vanzelfsprekend is. De belangrijkste hulpvraag van onze leerlingen bestaat uit de behoefte te leren communiceren met anderen. Al onze activiteiten zijn er in eerste instantie op gericht een antwoord te geven op deze hulpvraag.

De Taalbrug VSO in beeld