Inschrijven workshops expertisemiddag 20 februari 2019

De workshops

Hieronder zie je een beschrijving van alle workshops. We willen je vragen om 4 keuzes te maken. Maximaal 15 personen per workshop in volgorde van aanmelding.
“Sta stil bij de relatie tussen taalontwikkeling en leren lezen en spellen.”

In deze workshop staan we uitgebreid stil bij de relatie tussen TOS, lezen en spellen. Kinderen met een TOS hebben vaker ook lees- en spellingsproblemen dan kinderen zonder TOS. Kinderen met dyslexie hebben vaak ook taalproblemen.  Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een TOS en kinderen met een genetisch risico op dyslexie moeite hebben met de fonologische verwerking en met het fonologisch werkgeheugen. De problemen die hieruit voortvloeien hebben in verschillende fases van de ontwikkeling van het kind hun uitwerking op de taalontwikkeling en op het leren lezen en spellen. Aan de hand van veel voorbeelden uit de praktijk laten we zien hoe taalontwikkeling en leren lezen met elkaar verweven kunnen zijn.

Deze workshop word gegeven door:

Annelies Bron (klinisch linguïst en logopedist Kentalis) en Maria Berghuis (logopedist en dyslexiebehandelaar Kentalis)

Door: Lianne Vermeulen (GZ-psycholoog/klinisch psycholoog Kentalis)

“Samen aan de slag met emoties ter verbetering van de communicatieve weerbaarheid en redzaamheid, vanuit een multidisciplinaire behandeling in de groep voor kinderen van 5 t/m 13 jaar.”

Kinderen met TOS lopen een groter risico op sociale en emotionele problemen. Denk aan vriendjes maken, samen spelen, voor zichzelf opkomen, omgaan met en verwerken van emoties. Het ontbreekt hen aan (innerlijk) taal en communicatieve vaardigheden en ook aan het vermogen om zich te verplaatsen in de ander en te begrijpen wat die ander beweegt (ToM). Onder andere het stimuleren van mentaliserende taal, waarmee gedachten en overtuigingen, gevoelens, wensen en intenties verwoord worden, helpt deze kinderen om de ander beter te begrijpen en het eigen gedrag te reguleren en af te stemmen op de ander, wat een positieve invloed heeft op hun verdere emotionele en sociale ontwikkeling.

Tijdens de workshop krijgt u een korte uitleg over de IGT, de hulpvragen waarvoor kinderen met TOS bij de IGT behandeld kunnen worden en gaan we met name aan de slag met de verschillende werkvormen die op de groep worden ingezet om kinderen in zo’n breed mogelijke context te laten ervaren en oefenen.

Door: Yvonne Verkooijen (Teamleider ambulante dienst van de Taalbrug)

“Passende ondersteuning; hoe ziet het eruit en wat is ervoor nodig”

Kinderen in het (reguliere) onderwijs met een TOS, SH of Doof ( al dan niet in combinatie met ASS) kunnen ondersteuning krijgen vanuit de Taalbrug aansluitend op hun onderwijsbehoefte en de ondersteuningsbehoefte van de school. Hoe kan het eruit zien en wat is daarvoor nodig.

Door: Christy Daamen (ambulant begeleidster/consultant deTaalbrug)

“Hoe kom je tot het signaleren, diagnosticeren en goed ondersteunen van meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)”

In het onderwijs komen we steeds meer kinderen tegen die de Nederlandse taal nog moeten leren. De ontwikkeling van een tweede taal verloopt voor iedere tweede taalleerder anders.

We zien taalachterstanden bij deze kinderen. Maar wanneer spreek je nu van een taalachterstand en wanneer heb je te maken met een taalontwikkelingsstoornis?

In deze presentatie kijken we samen naar de overeenkomsten en verschillen van taalproblemen vanuit meertaligheid en een taalstoornis. Welke wegen kun je bewandelen om tot een goede diagnostiek te komen, hoe kun je kinderen met meertaligheid en TOS goed ondersteunen in hun taalontwikkeling en welke organisaties kunnen hierin helpen?

Door: Esther Fontein (orthopedagoog/GZ-psycholoog Kentalis)

“Mijn hoofd zit vol, ik ben boos, ik kan niets, dat durf ik niet, ik ben stil. Help me om mijn gevoelens te uiten en er mee om te gaan!”

Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van sociaal-emotionele problemen. Wanneer een kind over weinig taal beschikt, kan het meer moeite hebben gevoelens onder woorden te brengen. Het kan de communicatie in wisselwerking met zijn omgeving verstoren en het kind kan zich daardoor vaak niet begrepen voelen.

Door: logopedist en systeemgericht behandelaar Kentalis.

 “Voel en ervaar hoe het is om een spraaktaalstoornis te hebben.”

Hoe is het om niet goed uit je woorden te komen? Of om niet begrepen te worden? Zelf ervaren van wat een taalontwikkeling stoornis (TOS) is, doet veel meer dan alleen het uitleggen van wat theorie. Het kweekt begrip voor een persoon met TOS, het laat je beter observeren, je wordt bewust van het probleem maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat eerst als problematisch werd gezien, wordt nu begrepen en vertaald als een gevolg van de TOS.

Door: Saskia Mortier (maatschappelijk werkster Libra)

“Ontdek zelf wat een gehoorbeperking inhoudt”

Tijdens deze workshop ga je zelf ervaren wat het betekent om een gehoorbeperking te hebben. Wat werkt wel en wat niet. Ontdek wat de valkuilen en misvattingen zijn. Wat betekent een gehoor niet alleen sociaal gezien, maar ook in de klas, in het dagelijks leven, in je verdere ontwikkeling., weerbaarheid en je energieverdeling. Weet jij welke signalen kunnen wijzen op het missen van auditieve informatie? Tijdens deze workshop zullen wij jullie in een korte tijd van al deze facetten iets meegeven.

Door: Monique Reemers (logopedist/lid CVO deTaalbrug)

“Ben er vroeg bij!!”

In elke klas zitten wel een paar leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is belangrijk om deze kinderen zo goed mogelijk op te sporen en te begeleiden. Deze presentatie geeft inzicht in het belang van vroegsignalering van taalproblemen, maar ook wat de valkuilen zijn. De verschillende screeningsinstrumenten en vragenlijsten worden besproken en de mogelijkheden voor meertalige kinderen. Wat zijn de vervolgstappen na signalering? Tijdens deze presentatie is er ruimte voor het inbrengen en bespreken van leerlingen uit de praktijk.

Door: Saskia Brouwers, Karlijn Meijer, Marianne Meijers en Anne-Mijke Verhagen (taalspecialisten de Taalbrug).

“Op de Taalbrug SO werken wij met interactief taalonderwijs, graag vertellen wij hierover.”

Hoe werkt dat interactief taalonderwijs op een cluster 2 school? Hoe ondersteun, stimuleer en activeer je leerlingen met een TOS?  Wij kunnen dat!

Cluster 2 school De Taalbrug SO gaat uit van interactief taalonderwijs in alle groepen en op alle locaties. Met de beleving van de kinderen als uitgangspunt. Middels een intensieve taalcyclus, gedraaid door de leerkracht en logopedist in een tandemconstructie, bieden wij de leerlingen van onze school het best mogelijke taalonderwijs. Ook gaan veel collega’s van onze Ambulante Dienstverlening naar de reguliere scholen en  het SBO toe om leerkrachten te ondersteunen die een leerling met TOS in de klas hebben. Middels een ondersteuningsarrangement krijgen de leerlingen met een TOS (individuele) begeleiding van een ambulant begeleider vanuit De Taalbrug. Daarnaast wordt de expertise vanuit cluster 2 geborgd bij de leerkracht en het team van de ontvangende school. Hierbij wordt telkens uitgegaan van de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker luisteren en meedoen.
Zo interactief als ons taalonderwijs is, zo interactief zal onze workshop zijn.

Door: Liesbeth Brentjes (Logopedist Libra)

“Onze cultuur is de norm!?”

Interculturele communicatie. Betekent letterlijk: communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Dit zien we terug in ons dagelijkse leven, maar met name in ons werk. Leerkrachten  werken steeds meer met kinderen die een andere achtergrond en andere cultuur hebben. Wat is nu cultuur en welke cultuurverschillen zijn er?

Door: Celine Bernaerdt (Libra)

“Is het nu horen, luisteren of verstaan?”

Er zijn kinderen die ondanks normale gehoordrempels moeite lijken te hebben met horen en verstaan. Voor hen is het luisteren lastig in complexe luistersituaties, zoals bijvoorbeeld in achtergrondlawaai of wanneer een spreker erg snel spreekt en/of de geluidskwaliteit slecht is. Er is niet altijd een duidelijke verklaring voor luisterproblemen. Misschien is er wel sprake van onverklaarbare luisterproblemen? Deze workshop gaat in op de huidige inzichten betreft diagnostiek en behandeling van deze kinderen.

Door: Gertrud Nabben (Libra)

“Je hoeft niet naar me te schreeuwen!”

Sensorische informatieverwerking belicht vanuit het model van Dunn.

Inschrijven