Over Vitus Zuid

Op 1 augustus 2015 ontstond Stichting Vitus Zuid uit de landelijke reorganisatie van het onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve problematiek. De reorganisatie was het gevolg van veranderende wet- en regelgeving rond Passend Onderwijs.

Tegenwoordig zorgen zo’n 500 goed gekwalificeerde medewerkers dagelijks voor het onderwijs aan en de begeleiding van ruim 1.800 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over drie onderwijseenheden: Mgr. HanssenTaalbrug Junior en Taalbrug College. Het verzorgingsgebied van Vitus Zuid strekt zich uit over heel Limburg en Zuidoost-Brabant.

Vitus Zuid is statutair gevestigd in Eindhoven. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door de bestuurder, Hedzer Schotsman. Samen met de algemeen directeuren van de onderwijseenheden leidt hij de stichting. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Missie en visie

Missie

Vitus Zuid is een onderwijsinstelling met een grote toegevoegde waarde voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking, die door middel van gespecialiseerd onderwijs en specifieke begeleiding en ondersteuning, bewerkstelligt dat leerlingen vanuit hun mogelijkheden een volwaardige en passende plek in de maatschappij kunnen verwerven.

 

Statement

Vitus Zuid is succesvol in de realisatie van de doelen van de leerlingen als de medewerkers van de onderdelen Mgr. Hanssen, Taalbrug College en Taalbrug Junior vanuit een gemeenschappelijk referentiekader en de eigen professionele autonomie eigenaarschap tonen voor hun opdracht, affectie hebben met de doelgroep, samenwerken en op een inspirerende en respectvolle manier uitvoering geven aan het werk.

 

Visie

De medewerkers van Vitus Zuid laten zich in hun onderwijs en de begeleiding van de leerlingen inspireren door het Rijnlands denken.

De medewerkers van Vitus Zuid zijn waarden gedreven door:

 • eigenaar- en vakmanschap
 • bevlogenheid en ambitie
 • het bieden van veiligheid, structuur en voorspelbaarheid
 • samenwerking en solidariteit
 • gerichtheid op open communicatie met respect voor de ander

De drie onderwijseenheden hebben deze missie en visie vertaald in hun schoolplannen en jaarplannen.

Bestuur

Het bestuur van Vitus Zuid wordt gevormd door de bestuurder, Hedzer Schotsman.

De bestuurder is bereikbaar via de bestuurssecretaris, Margo Jenniskens. U kunt met haar contact opnemen via het contactformulier.

Bestuursteam

Het bestuursteam van Vitus Zuid bestaat uit de bestuurder en de algemeen directeuren van de drie onderwijseenheden:

Medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt de medezeggenschap in het onderwijs. Volgens deze wet moet iedere school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. In deze MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De bevoegdheden (instemmings- of adviesrecht), procedures en taken zijn vastgelegd in onderstaande documenten:

De MR is ingesteld voor Vitus Zuid. Daarnaast beschikt iedere school over een eigen deelraad met bevoegdheden op het niveau van de school.
De MR vergadert maximaal 4 keer per jaar. De deelraden vergaderen ieder ongeveer 8 keer per jaar.

De medezeggenschapsraad van Vitus Zuid bestaat uit:

 • Loes Aelmans
 • Marloes Godderij
 • Heidi Sanders
 • Femke Sterk
 • Ludwin Verstraaten

In het schooljaar 2021-2022 vergadert de MR op 3 november, 27 januari, 6 april en 7 juni.

Wilt u een vergadering bijwonen? Neem dan even contact op met de bestuurssecretaris via het contactformulier. U kunt bij haar ook terecht voor de notulen van de MR-vergadering.

Raad van toezicht

De bestuurder van Vitus Zuid legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Deze heeft een controlerende functie. De Raad van Toezicht van Vitus Zuid bestaat uit:

  • Huub de Haan
  • Eric Rijnders
  • Edwin Verlangen (voorzitter)
  • Marga Vermeer

Verantwoording

Vitus Zuid handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs en vindt publieke verantwoording belangrijk. Via onderstaande links kunt u onze jaarverslagen downloaden als PDF:

Jaarverslag Vitus Zuid 2015

Jaarverslag Vitus Zuid 2016

Jaarverslag Vitus Zuid 2017

Jaarverslag Vitus Zuid 2018

Jaarverslag Vitus Zuid 2019

Jaarverslag Vitus Zuid 2020

Duurzame school

Vitus Zuid vindt duurzaamheid belangrijk. Wij hebben op onze gebouwen zonnepanelen geplaatst.

Daarnaast maken we zoveel als mogelijk gebruik van led-verlichting.

En alle energie die we nog inkopen is groen. Dit is zichtbaar in onderstaand certificaat.

Certificaat EVS, E en G vergroend 2020