(Passend) Onderwijs

Op 1 augustus 2014 ging de wet Passend Onderwijs in. Deze wet bepaalt dat kinderen onderwijs genieten op de school die zo goed mogelijk past. Dat betekent dat een kind naar het reguliere onderwijs gaat, als dat kan. Maar dat het ook terecht kan op het speciaal onderwijs als een reguliere school niet past. In Nederland is het speciaal onderwijs ingedeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen;
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal- ontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen;
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

De scholen van Vitus Zuid behoren tot cluster 2: onderwijs aan dove of slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelstoornis (TOS).

Voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Daarom zoeken de medewerkers van onze scholen, samen met de ouders, naar de beste ondersteuning voor het kind. Maar niet alleen dat. We zorgen ook dat die ondersteuning passend blijft. Iedere leerling verdient namelijk de aanpak die bij hem of haar past. Alleen op die manier kan ieder kind écht meedoen. Niet alleen op school, maar ook later in de maatschappij.

Nederland kent vier cluster 2 instellingen, Vitus Zuid is er daar één van. Alle cluster 2 instellingen bieden speciaal onderwijs of ambulante dienstverlening aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis hebben. In alle gevallen geldt dat de leerlingen meer (specifieke) ondersteuning nodig hebben, dan het regulier onderwijs kan bieden.

Cluster 2 instellingen bieden altijd ondersteuning op maat. De ondersteuning is afhankelijk van de onderwijs- en communicatiebehoefte van de leerling en de vragen van de reguliere school of mbo instelling. Juist daarom is het extra belangrijk dat niet alleen ouders en leerling zijn betrokken in het traject, maar ook de reguliere school en de eventuele andere verwijzers. Samen komen we tot de ondersteuning die past bij de specifieke leerling.

Arrangementen

In het speciaal onderwijs staat de individuele onderwijsbehoefte van het kind centraal. Daarom wordt er gewerkt met onderwijs- en ondersteuningsarrangementen. Een arrangement is geen standaard product, maar een pakket van ondersteuningsmaatregelen. Deze maatregelen zijn helemaal afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Maar wat is een onderwijsarrangement en wat is een ondersteuningsarrangement? Bij een onderwijsarrangement is de leerling ingeschreven op een school voor speciaal onderwijs (zoals één van onze scholen). De leerling krijgt dus onderwijs in de (Voortgezet) Speciaal Onderwijs setting.

Bij een ondersteuningsarrangement is de leerling ingeschreven bij een reguliere onderwijsinstelling. Dit arrangement is bedoeld voor die leerlingen voor wie een onderwijsarrangement niet past. Ambulante dienstverleners van Vitus Zuid bieden ondersteuning in het primair, voorgezet of middelbaar beroepsonderwijs. De concrete invulling, het aantal uren en de inhoud van de specifieke ondersteuning is maatwerk en afhankelijk van de onderwijsbehoefte van de leerling.

De keuze voor een onderwijs- of ondersteuningsarrangement is de verantwoordelijkheid van de Commissie van Onderzoek. Deze commissie kijkt vanuit de kernproblematiek naar de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.