Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingevoerd. Het Passend Onderwijs bepaalt dat kinderen op een zo passend mogelijke school onderwijs genieten. In het reguliere onderwijs als het kan, op het speciaal onderwijs als het regulier niet kan.
Klik hier om de folder Passend Onderwijs te downloaden.

In Nederland is het speciaal onderwijs ingedeeld in 4 clusters. Cluster 2 geeft onderwijs aan dove of slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden.

Voor leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Daarom zoeken wij samen met ouders en scholen naar de beste ondersteuning voor kind en school en zorgen bovendien dat dit passend blijft. Want elke leerling verdient een aanpak die bij hem of haar past. Hierdoor kan ieder kind volwaardig meedoen, nu op school en later in de maatschappij.

Landelijk zijn er 4 cluster 2 instellingen, waarvan Vitus Zuid er een is.
Deze instellingen bieden speciaal onderwijs of begeleiding aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Waarbij duidelijk is dat de leerlingen meer en specifiekere ondersteuning nodig hebben dan dat het reguliere onderwijs kan bieden.

De instellingen bieden ondersteuning op maat. De ondersteuning is afhankelijk van de onderwijs- en communicatiebehoefte van de leerling en de vragen van de reguliere school of mbo instelling.

Om dit te kunnen bepalen worden de ouders, de leerling zelf, de reguliere school en eventuele verwijzers nauw betrokken in het traject. Het overleg is erop gericht om tot overeenstemming te komen.