Home   Taalbrug College

Taalbrug College

Op het Taalbrug College worden leerlingen voorbereid op een plek in de maatschappij. Door intensieve inhoudelijke samenwerking tussen de Taalbrug Junior en het Taalbrug College slaan we bruggen naar elkaars kennis op het gebied van orthopedagogiek, orthodidactiek en communicatie.OudersVoorAutiPassendOnderwijsUtrecht

Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. In groepsverband krijgen die een uitwerking binnen het primaire onderwijsproces.
N.a.v. de kwaliteitsmeting van de Taalbrugscholen hebben we vanwege de algemene en uniforme uitgangspunten van het primaire onderwijsproces een integraal verbeterplan opgesteld voor de komende jaren met de thema’s:

1. Leren en onderwijzen
2. Zorg en begeleiding (leerlingenzorg)
3. Kwaliteitszorg
4. Verbeterproces.

Een goede regievoering zal moeten worden ingericht teneinde doelen te kunnen bereiken. Middels projectgroepen wordt regie gevoerd op afdelingsniveau, gezorgd voor de verticale afstemming tussen Taalbrug Junior en Taalbrug College en een horizontale afstemming met het  diploma gerichte onderwijs. De kennis van onze specialisten op de Taalbrug wordt op elkaar afgestemd en gezamenlijk ingezet. We werken aan verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden over het onderwijs aan onze doelgroepen in het algemeen en in het bijzonder m.b.t. de kwaliteitscriteria van cluster 2.